Stanovy Konopí je lék pro rejstřík VPS a historie a aktivity k VH dne 14,5.2016

cccc
Historie
Spolek byl založen dne 14. 7. 2008 pod názvem Konopí je lék, o. s. a následně registrován ČR za účelem vzdělávání, minimalizace rizik a podpory legitimity judikatury Nejvyššího soudu ze dne 30. ledna 2008 ve věci garantovaného práva na zdraví a pěstování a zpracování konopí s jakýmkoliv obsahem léčivého kanabinoidu THC k výzkumu a cannabisterapii.  


Sídlo spolku je od VH dne 14. 5. 2016 opětovně v sídle výzkumnické farmy konopí v Ospělově (11. 9. 2006), kde došlo dne 21. 3. 2008 členy spolku a partnery (celkem 77 signatářů) ke zveřejnění výzkumu a podání prvního legislativního návrhu na civilizované a kulturní řešení dosavadní legislativy s vysoce kreativními a protiřečícími si výklady úmluv, judikatury, zákonů a vyhlášek, viz http://cannabisterapie-petice.blogspot.com  
Web www.konopijelek.cz, na kterém spolupracovala řada členů a dobrovolníků asociace Open Royal Academy, získal na návrh Vládního výboru pro zdravotně postižené dne 4. 12. 2009 cenu signovanou premiérem Vlády ČR a současně jsme dávno před první konfiskací ospělovské farmy dne 18. 8. 2009 a otevřením Konopné apatyky královny koloběžky první dne 28. 9. 2009 uzavřeli smlouvu o spolupráci s Národní knihovnou na sdílení odborných dat a vydavatelstvími Grada a CAD PRESS s právem zveřejnění klíčových pasáží odborných titulů v oblasti cannabisterapie a adiktologie konopných drog.


Adresa sídla spolku byla od 21. 7. 2010 v souvislosti s otevřením Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF dne 11. 9. 2010 přemístěna na Bořivojova 90, 130 00 Praha – Žižkov, tedy na adresu sídla první české bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF (11. 9. 2006), viz též http://www.konopijelek.cz/stanovy.pdf   
Od 22. 6. 2011 však Edukativní konopnou kliniku (zcela) a výzkum a jeho zakládající členy a investory (významně) paralyzoval KR projekt CZ/VAP - Bohemp / Kanebos s.r.o. 


Doložme proto, že Ateliér ALF byl opakovaně oceněn auditorskou společností Ernst & Young a uveden jako příklad dobré praxe EU dne 21. 4. 2009. Ateliér ALF byl současně sídlem Galerie Jaroslavy Moserové (27. 3. 2007), sídlem Galerie Na stěně (14. 7. 2008), sídlem Konopné apatyky královny koloběžky první (28. 9. 2009) a sídlem Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF s řadou odborných pracovišť a genetikami pro nemocné (11. 9. 2010). Ateliér ALF,o.s. byl - společně s Konopí je lék,o.s. a Art Language Factory,o.s. - zřizovatelem kliniky oprávněným k hospodaření řadou ŽL, zkušeností, infrastrukturou, směrnicemi a smlouvami. Ateliér ALF, o. s. byl od 10. 10. 2010 hospodářem a smluvním vlastníkem a správcem práv a majetků kliniky a výzkumu, viz http://vlada-cr.blogspot.com, http://atelier-alf.blogspot.com, http://edicepetlice.blogspot.com, http://sanitasanimae.blogspot.com, http://nahrada-skody.blogspot.com,  http://praha-eu.blogspot.com a http://bezbarierovaskola.blogspot.com 


Justici jsme při první obžalobě zakladatelů odborné společnosti dne 12. 8. 2010 doložili složení statutárních orgánů a jednoznačný postoj odborné společnosti k navrácení zkonfiskovaných majetků. Rovněž jsme doložili přijímání smluvních objednávek s občany od 1. 1. 2010 na vypěstování 5 rostlin konopí garantovaných legislativně do 5. 1. 2012 s objemem do 0,3 % THC v celé rostlině konopí k pokusnickému zpracování, kdy bylo se spolkem uzavřeno přes 220 smluv/rok zejména na podporu výzkumu léčby rakoviny. Za roky 2008 a 2009 bylo uzavřeno cca 80 smluv a písemných vyjádření doložených rovněž justici již v roce 2010. Na konci roku 2010 do výzkumu nemocné referovaly desítky lékařů včetně profesorů a přednostů klinik.  Foto kazuistiku regenerace nekrotické tkáně a ne amputace končetin diabetické nohy při aplikaci cannabisterapie jsme doložili na semináři Edukativní konopné kliniky dne 30. 5. 2011, následně v soukromé TV a na konferenci Cannafest. Dne 4. 3. 2015 obdržel profesor Raphael Mechoulam z Hebrejské univerzity čestný doktorát Karlovy univerzity, kdy kromě řady vědeckých objevů mj. také prokazuje kauzální účin kanabinoidů na léčbu a prevenci závažných komplikací u diabetes.


Bohužel od 21. 3. 2008 do 14. 5. 2016 způsobila ČR nejen konfiskacemi majetků výzkumu nezměrné tragedie, trápení a enormní škody za letitého přehlížení odpovědných a od roku 2010 zákazu přístupu poškozených k Soudnímu dvoru EU v hrubém rozporu s  mezinárodním právem. Viz http://cannabis-bestseller.euhttp://cannainsider.euhttp://constitutional-court.blogspot.com a studie na www.konopijelek.cz
Dodejme, že do druhého výročí založení Edukativní konopné kliniky dne 11. 9. 2012 fyzické osoby odpovědné od 11. 5. 2011, resp. 22. 6. 2011 za Edukativní konopnou kliniku dokonaly dílo zkázy „konfiskacemi" majetků, smluv, vztahů, závazků, archivů a partnerství Edukativní konopné v Praze (KR projekt CZ/VAP - Bohemp / Kanebos s.r.o.).  


Dodejme rovněž, že přes zjevný vztah a justici doložené důkazy nebyl spolek, ani jeho právní zástupce, ČR od roku 2009 připuštěn být účastníkem nebo spoluúčastníkem a vedlejším účastníkem řízení zakončených vždy ČR meritorně neprojednanými právně přípustnými a např. i zdvojenými ústavními stížnostmi konfiskací v roce jako č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, resp. II. ÚS 3196/2015 a III.ÚS 396/16 napadajícími mylné tvrzení NS, že konopí je prekurzor (http://nejvyssi-soud.blogspot.com). Viz rozhodnutí č.j. 8 Tdo 1231/2011 hrubě odporující odborným faktům a judikatuře, viz marná vyjádření excelentních soudních znalců a ministerstva zdravotnictví na http://univerzita-palackeho.blogspot.com 

Poznámka právní: V judikatuře bohužel dosud stále absentuje odkaz na legalitu a legitimitu pěstování a zpracování konopí za účelem pokusnickým dle §§ 29 a 5, odst. 5 zákona o návykových látkách v platném znění do 1. 4. 2013, resp., notifikované novely §§ 8 a 5 odst. 5 zákona o návykových látkách zákonem č. 273/2013 Sb.. K judikatuře legality cannabisterapie je analogické ustanovení přípustného rizika a krajní nouze od 1. 1. 2010 dle §§ 28 a 31 odst. 1 trestního zákoníku. Od 1. 5. 2004 pak platí nezbytnosti notifikace novel pro výrobu konopných léčiv také s ohledem na čl. 34 Smlouvy o fungování EU a prevenci kartelových dohod a respektování základních článku 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech. Dvojnásobně významně pak tato ustanovení vyznívají po zápisu THC do lékopisu bez oznámení novelizace jeho výroby dle § 8 zákona o návykových látkách do databáze TRIS EK zákonem č. 141/2009 Sb. za dalšího opětovného neoznámení technických parametrů produkce terapeutických výrobků dle novely č. 50/2013 Sb., konopí do lékáren.


Jsme hluboce přesvědčeni o oprávněnosti podpory vzdělávání a výzkumu a produkce konopnou herbou nasycené a cenově dostupné konopné masti (nikoliv jen ze semen, resp. konopného oleje jako dnes v lékárnách), čípků, tobolek, herbou syceného oleje, spray, tinktur a dalších metod. Neexistuje jen inhalace samičích květů a tvoření konopné směsí do jídel dle stávajících zúžených metod aplikací. Na základě zkušeností a odborných studií nedoporučujeme separace účinných látek z konopí. Jsme přesvědčeni, že kulturní evropská země je povinna občanům otevřeně sdělit pravidla a podmínky výroby výrobků nejen pro cílený transport léčiva, dostupnost a ověřitelnost kvality léčiva, zejména když jde o nenáročnou bylinu a národohospodářsky vysoce prospěšnou plodinu, která je u řady závažných nemocí nejšetrnějším a někdy dokonce i nejúčinnějším ze známých léčiv. Terapeutické vlastnosti konopného oleje a kořene, nebo konopných tkanin ze stonku jsou rovněž známy dlouhodobě a jsou ověřené důkazy a zkušenostmi.


Další dosavadní aktivity: Od roku 2008 jsme pořádali osvětová turné Konopí je lék, spolupracovali na Karnevalech Bořivojky, Nocích básníků a Týdnech pro duševní zdraví a spolupracovali na Den lidských práv na tradičním happeningu BED IN. Dne 28. 10. 2010 jsme pod supervizí Evropské koalice pro spravedlivou protidrogovou politiku uzavřeli se slovenskými partnery Česko-slovenskou deklaraci práv občanu Evropy a dne 17. 11. 2010 byli hlavními pořadateli happeningu Revoluce s kytkou v ruce. Spolupodíleli jsme se na několika českých a zahraničních filmových dokumentech a benefičních koncertech, viz např. You Tube Konopí je lék. Od 1. 9. 2011 zajišťujeme garanci kvality analýz kanabinoidů (CBD, THC, CBN) soudně znaleckými posudky Ústavu soudního lékařství FN Olomouc. Dne 11. 9. 2014 byli zakladatelé a čestní členové a partneři Open Royal Academy  (CZ) spolu zřizovateli již pouze digitální Edukativní konopné kliniky Sanitas Animae (http://sanitas-animae.eu) zaměřené na výzkum neomamných genetik konopí a inovace zpracování Cannabis sativa Friedrich Nietzsche, inovace předběžných otázek Soudnímu dvoru EU a testování neomamných odrůd konopí a vyrovnaných poměrů kanabinoidů CBD:THC. 

V roce 2016 – 2017 se podílíme na studii těžkých kovů a organických škodlivin v konopí pěstovaném ve venkovních, nikoliv indoorových podmínkách a spolupracujeme na vývoji produktů pro harm reduction a substituční terapii.I.             VII.