Stanovy ONFAM - návrh pro VH dne 14.5.2016I.             Identifikační údaje


Název (dále jen spolek): Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z. s. Adresa: Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc. IČ: 706 312 98. Založen 14. 7. 2000 Člen asociace Open Royal Academy.  Právní zástupce: Cannabis is The Cure, z.s. (www.europolice.eu).II.           Poslání a cíle
Mezinárodní asociace Open Royal Academy  sdružuje právnické a fyzické osoby právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure).
Spolek je dobrovolným veřejně prospěšným sdružením občanů a právnických osob asociace Open Royal Academy (CZ). Posláním spolku je založení Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, dále podpora výzkumu a založení digitální university Open Royal Academy. Členové spolku podporují úspěšnou pastýřskou činnost Konopné církve. Spolek je oprávněn převzít zastoupení poškozených dle občanského soudního řádu, trestního řádu, občanského zákoníku a mezinárodního práva.
Za účelem plnění poslání spolek zejména:
1)    Realizuje aktivity vedoucí k naplňování poslání
2)    Spolupracuje s veřejnou a státní správou, nevládními organizacemi, soukromými firmami, školami a dalšími subjekty.
3)    Získává finanční prostředky na realizaci těchto aktivit v souladu se zákony ČR.
4)    Může být kolektivním členem jiné společnosti v ČR a zahraničí.

III.          Orgány
1) Orgány spolku jsou následující:

a)    Valná hromada (dále jen VH)

b)    Správní rady (dále jen SR)

c)    Předseda a místopředseda SR

d)    Dozorčí rada (dále jen DR)

e)    Předseda dozorčí rady (dále jen předseda DR)


2)    Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. VH má právo:

·              přijímat a měnit stanovy
·              schvalovat koncepci aktivit na následující období
·              volit členy orgánů
·              schvalovat rozpočet na další rok
·              schvalovat výroční zprávu
·                zrušit spolek
3)    VH je řádně svolávána 1x ročně, může být svolána mimořádná VH. VH je možné svolat na internetové síti. Řádnou i mimořádnou VH svolává předseda nebo místopředseda nebo jimi zmocněný člen asociace Open Royal Academy. Řádnou i mimořádnou VH může svolat také DR, jestliže není řádná VH svolána déle jak 15 měsíců a mimořádnou, zjistí-li DR při své činnosti nedostatky, které správní rada přes písemné vyrozumění neodstraní. Pokud se člen neúčastní VH a neurčí zmocnění, je zmocněncem automaticky právní zástupce spolku.
4)    VH je svolávána způsobem určeným rozhodnutím odpovědných osob dle bodu 3.
5)    Jednání VH řídí svolavatel, který také odpovídá za pořízení zápisu z jednání a usnesení.
6)    VH je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a pro platnost usnesení je nutná 2/3 většina hlasů všech přítomných členů. Způsob hlasování stanoví VH vždy při zahájení jednání.
7)    Správní rada má lichý počet členů. SR je volena a odvolávána VH. Správní rada si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Funkční období trvá 5 let, v jeho průběhu může člen odstoupit anebo být odvolán VH. Odvolání se děje z důvodu nečinnosti nebo prokázaného porušení stanov. Členové mohou být voleni opakovaně.
8)    Správní rada má následující kompetence:
·         provádí veškerá usnesení VH mezi jejími jednotlivými jednáními
·         rozhoduje o způsobu realizace těchto usnesení
·         rozhoduje o výši členských příspěvků
·         připravuje výroční zprávu a další doklady předkládané VH ke schválení
·         navrhuje VH složení statutárních orgánů
9)    Správní radu svolává předseda nebo místopředseda, a to alespoň 1x za rok.
10)  Jednání řídí svolavatel.
11)  Předseda a místopředseda SR má následující práva a povinnosti:
·              je statutárním zástupcem spolku (jednatelem)
·              vykonává nebo dozoruje výkon plnění rozhodnutí VH a SR
·              zajišťuje hospodaření, odpovídá za správné a účelné nakládání s majetkem a s finančními prostředky
·              svolává a řídí jednání SR
·                              svolává členy a informuje VH o aktivitách SR mezi jednáními VH
·              má právo delegovat své pravomoci
12)  Předseda a místopředseda SR se navzájem informují a jednají ve shodě, spory řeší dohodou.
13) DR má minimálně 1 člena a ten je volen a odvoláván VH. DR – je-li vícečlenná - si volí svého předsedu. Funkční období DR trvá 5 let. V  jeho průběhu může být člen DR odvolán VH, nebo odstoupit. Člen DR může být volen opakovaně.
14) DR je svolávána a řízena jejím předsedou a při jeho nepřítomnosti nebo prokázané neschopnosti vykonávat funkci jiným členem DR.
15)  DR má tyto pravomoci:
·         kontroluje naplňování poslání stanov, činnost a hospodaření z hlediska zákonnosti, hospodárnosti a souladu s cíli a za tímto účelem má přístup ke všem dokladům a dokumentaci
·                      je oprávněna požadovat součinnost a vysvětlení od všech členů
·                               v případě zjištění nedostatků je povinna požadovat od SR nápravu v termínech, které stanoví
·              za podmínek daných stanovami je oprávněna prostřednictvím předsedy DR svolávat VH
16) Předseda DR svolává a řídí DR, jedná jejím jménem vůči VH a SR, jehož jednání je oprávněn se vždy účastnit s hlasem poradním. 
17) Členem výkonných a kontrolních orgánů (SR a DR) musí být vždy alespoň jedna osoba, která má osobní zkušenost s cannabisterapií různými metodami aplikace u sebe nebo osoby blízké a trpí nebo zná díky péči o osobu blízkou utrpení zejména chronickým a bolestivým onemocněním, nebo je invalidní nebo o invalidy, nemocné a postižené pečuje. Tato informace je neveřejná, resp. veřejná dle vůle člena a jemu blízkých. Členem výkonných a kontrolních orgánů (SR a DR) musí být vždy alespoň jedna osoba s adiktologickým vzděláním a znalostmi elementárních zásad harm reduction cannabisterapie a minimalizace rizik substituční terapie.

IV.          Členství
1)    Zájemcem o členství a členem může být fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která se podáním písemné (elektronické) přihlášky přihlásí k poslání spolku a zaplatí vstupní příspěvek zájemce o členství 1500,- Kč. Členem může být i právnická osoba, kterou zastupuje jí pověřený zástupce po uhrazení vstupního příspěvku dle vzájemné dohody, zájmu a nabídky spolupráce. Člen je povinen ve prospěch poslaní spolku odpracovat 400 dobrovolnických hodin, ev. poskytnout alikvótní příspěvek nebo počin. Do doby schválení přihlášky SR je osoba vedena jako zájemce. Plné členství právnických osob a zapojení do výzkumu se děje dle vzájemné dohody a zájmu. Členství ve spolku je kromě statuárních zástupců neveřejné, resp. veřejné dle uvážení člena a jeho vůle.
2)    Členové mají právo se účastnit VH a v období mezi VH být informováni prostřednictvím webových stránek nebo médii (dopis, e-mail). Dále mají právo podávat návrhy a podněty směřující k naplňování poslání, kritizovat činnost orgánů, a to i formou stížnosti DR nebo VH. Členové mají právo volit orgány spolku a být do těchto orgánů voleni.
3)    Členové se podle svých možností podílejí na činnosti spolku a přispívají k jeho rozvoji, odpovědně vykonávají funkce, je-li funkce členem přijata. 
4)    Členství zaniká:
·         vystoupením písemným prohlášením adresovaným do sídla spolku
         vyloučením na základě usnesení VH
·         smrtí člena nebo zánikem spolku
5)    Čestným členem je osoba, která se významně zasadila o zpřístupnění cannabisterapie a bezbariérového vzdělávání a se členy asociace Open Royal Academy spolupracovala nebo spolupracuje. Statut čestného člena uděluje SR na návrhy členů.  


V. Hospodaření a majetek

Majetek tvoří movitý i nemovitý majetek, finanční prostředky a nehmotná práva.
Hospodaření se řídí právními předpisy, stanovami a ostatními vnitřními předpisy. Hospodaření je do odvolání SR povoleno pouze se členskými příspěvky a příspěvky členů asociace Open Royal Academy. Výše finančních příspěvků poskytnutých nad rámec stanov není omezena a je ponechána na velkorysosti a možnostech člena, stejně tak dobrovolnická činnost. Ke dni schválení stanov spolek stejně jako další členové Open Royal Academy převedl závazky a pohledávky na právního zástupce a ten je přijal, což dokládá ve stanovách schválených dne 14. 5. 2016 s dodatkem nevyúčtovaných závazků KR projektu VAP-Bohemp/Kanebos, s.r.o.

VI. Řešení sporů

Spory vyplývající z členství nebo z činnosti řeší SR. V případě, že ani po projednání v SR nedojde k dohodě a věc byla dozorována DR, rozhoduje valná hromada.


VI.          Zánik
Spolek může zaniknout na základě usnesení VH. V případě zániku je nutný souhlas nadpoloviční většiny členů. Při zániku jsou vypořádány závazky a pohledávky způsobem, který stanoví zákon. Pokud po vypořádání spolku zůstanou aktiva, ta jsou převedena na jiný subjekt v souladu se zákonem.


Stanovy jsou schváleny VH dne 14. 5. 2016 a nabývají účinnosti dle zákona.