Městský (rejstříkový) soud v Praze a Krajský (rejstříkový) soud v Olomouci

Cannabis is The Cure, z. s., IČ: 266 70 232. Adresa: Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 OlomoucMěstský (rejstříkový) soud v Praze   Krajský (rejstříkový) soud v Olomouci
Slezská 9, 120 00 Praha 2                           Studentská 7, 779 00 Olomouc
L 19287 (Konopí je lék, z.s.)               L 64001 (Cannabis is The Cure,z.s.)  
L 18762 (Ateliér ALF,z.s.)                            L 8187 (Art Language Factory, z.s.)
         L 4845 (Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s.) 


Věc: Stížnost a reakce na usnesení a námitky soudu ke změnám u výše označených spolků dle VH dne 14. 5. 2016 a doložení tímto potřebné dokumentace
Dle výzvy a reakce soudu na změny stanov, adres a další skutečnosti ze dne 14. 5. 2016 byla nově opětovně doložena ověřená čestná prohlášení předsedů, místopředsedů a členů správních rad rejstříkovým soudům českých a moravských členů asociace Open Royal Academy dle schválených změn Valnou hromadou dne 14. 5. 2016 v Praze v Tyršově domě. 


Stížnost odůvodnili jednatelé v odkaze na stěžované jednání rejstříkového soudu již v roce 2014 a uvedli: Žádáme, aby rozhodnutí soudu byla adresována na našeho právního zástupce na novou adresu Cannabis is The Cure,z.s. Členové potvrdili a bylo patrné z usnesení Valní hromady, že zmocněncem k podání změn a doložení inteligentního formuláře soudu je Dušan Dvořák, MMCA, odpovědná osoba Cannabis is The Cure, z.s. 


Domníváme se, že tímto úkonem a přiloženými listinami jsme splnili všechny zákonné podmínky k zavedení změn u rejstříkových soudů.   

Přikládáme tedy soudu opětovně, nyní však potvrzené, že kopie souhlasí s originálem: Zápis VH, Prezenční listinu (příště již dokládat nebudeme). Dále samostatně: Stanovy s čestným prohlášením majitelů, že souhlasí s uvedením sídla a Inteligentní formulář se zavedenými změnami a ověřeným podpisem oprávněné osoby - zmocněnce. 

Dnem podání je datum podatelny soudu. 

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady Cannabis is The Cure,z.s. 

----------------------------------------------------


Předseda Nejvyššího soudu ČR                                 Předseda Ústavního soudu ČR
Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.                                              JUDr. Pavel Rychetský
Burešova 20, 657 37 Brno                                              Joštova 8, 602 00 Brno 

 

Věc: Žádost o informace dle zákona o informacích a žádost o revokaci rozhodnutí předsedů soudů k odmítnutým podnětům na podání návrhů ke kárným/trestním řízením se soudci Nejvyššího (č.j. S 265/2016)  a Ústavního soudu ČR (č.j. SPR ÚS 294/16) tvrdícím opakovaně vědomě nepravdivě, že konopí je prekurzor a technické předpisy k výrobě konopí nejsou technické předpisy a jejich novelizace se nehlásí EU, aby věc v rozporu s úmluvami, judikaturou a nálezy nepředali Soudnímu dvoru, naposledy pak velmi pravděpodobně opětovně soudci Nejvyššího soudu ČR dne 30. 5. 2016 č. j. 6 Tdo 323/2016 (rozhodnutí neznáme, právě dle advokáta Dušana Dvořáka probíhá řízení o určení lhůty k dovolání č. j. 6 Tdo 323/2016), když se mimo jiné soudci obou soudů nevyrovnali se spáchanými zločiny doloženými opakovaně také soudním znalcem a zakazovanými vyšetřovat také Nejvyššímu státnímu zastupitelstvím, naposledy pak ze strany VSZ Praha podnět předán k přezkumu NSZ ze dne 15. 6. 2016 pod čj. 174/2016, viz  http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/

Shrnuto k podezřením provinění soudců Nejvyššího a Ústavního soudu ČR
A.    Soudci všech daných níže uvedených senátů opakovaně odmítali uznat hrubé porušení úmluv (Právo na život a zákaz mučení, obchodní právo EU), zákonů a řady základních práv a svobod i přes doložené důkazy spáchaných zločinů státními zástupci a soudci zakázaných od roku 2009 vyšetřit všemi stupni státních zastupitelství a justice a stali se tak spolupachateli daných zločinů doložených – jak bylo na důkazech lékaři a poškozenými opakovaně doloženo – také soudním znalcem v oboru soudního lékařství, viz dne 11. 5. 2011 ve scanu na http://vlada-cr.blogspot.cz/

B.    Soudci odmítali jakkoliv projednat a uznat důkazy podloženou netrestnost skutku a naprostou oprávněnost náhrady škody a šetření označených pachatelů veřejné moci jednajících jako organizovaná zločinecká skupina, viz http://cannabis-dukazy.blogspot.com/

C.    Soudci pod průhlednou, snadno zpochybnitelnou a vědomou nepravdou, že konopí je prekurzor opakovaně odmítali podat Soudnímu dvoru předběžné otázky a označovali všechna dovolaní a stížnosti za zjevně nedůvodné a odmítali se vyloučit pro podjatost, kdy jsou tito soudci dosud ve velmi povrchně prošetřených podnětech k návrhům na kárná/trestní provinění shledáváni předsedy Ústavního a Nejvyššího soudu ČR za soudce Nejvyššího (č.j. S 265/2016)  a Ústavního soudu ČR (č.j. SPR ÚS 294/16) jednajícího údajně v souladu s právním řádem, viz http://court-european.blogspot.com/

 

Domníváme, že tímto jednáním uvedení soudci Nejvyššího a Ústavního soudu ČR naplnili ustanovení § 401 a 149, odst. 4 a další ustanovení trestního zákoníku, neboť spáchané a doložené zločiny proti lidskosti, které vědomě kryli a zakazovali projednat, jsou nepromlčitelné.

 

Rekapitulace a důkazy k žádosti o informace a oprávněnosti revokace
1.   Nejvyšší soud pod čj. 8 Tdo 1231 /2011 a následně pod č.j. 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015 a pravděpodobně opětovně také dne 30. 5. 2016 č.j. 6 Tdo 323/2016 označil jako zjevně nedůvodné předat Soudnímu dvoru předběžné otázky ve věci výroby konopí jako léku, přestože byly podány advokátem a bylo doloženo vědomě mylné tvrzení soudů od roku 2010, že 1) „konopí je prekurzor“, což je přírodovědný fakt a vědomě mylné tvrzení, že konopí je prekurzor vylučuje judikatura a zákon o prekurzorech, kde konopí není uvedeno, což bylo soudcům doloženo rozhodnutím ministerstva zdravotnictví a znalců, 2) „nařízení (ES) o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách“, což vylučuje zákon o prekurzorech a doložená judikatura a nálezy, 3) „zákon o návykových látkách a zákon o léčivech není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku“, což vylučuje databáze TRIS a doložená notifikace novel ustanovení §§ 8 a 5,odst.5 zákona o návykových látkách zákona č.273/2013 Sb., důkazy tvrzení poškozených, viz znalci a ministerstvo zdravotnictví http://univerzita-palackeho.blogspot.com/
2.   Ústavní soud 7x rozhodl (č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16), že tato rozhodnutí NS jsou správná a stížnosti zjevně nedůvodné, protože, citujme první odmítavé usnesení č.j. II. ÚS 664/12: „Dovolací soud podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství pouze ČR.“  
3.   Předseda Ústavního soudu dne 23.5.2015 č.j. SPR ÚS 294/16 uvedl, že na kárná řízení není právní nárok a rozhodovací činnost soudce nemůže být důvodem pro kárné provinění, přestože šlo  ze strany soudců o vědomé popření mezinárodního práva, judikatury a exaktních faktů, nikoli úvah a názorů, což zřizovatelé Edukativní konopné kliniky v žádosti podané na podatelně soudů dne 21.6.2016 žádali revokovat pro zjevnou svévoli předsedy Ústavního soudu ČR a doložili další důkazy zvůle a požádali o vydání informací od obou předsedů soudů, viz http://constitutional-court.blogspot.cz/ Dne 21. 6. 2016 podali společně na podatelnách soudů zřizovatelé Edukativní konopné kliniky, Konopná apatyka královny koloběžky první, CZ 798 55 Ospělov 6 žádost o informace a doložili další závažné skutečnosti ke kárným řízením nejen stran nezákonných, ale také vědomě meritorně neprojednaných stěžovaných pokut jako důkazů kárných provinění soudců okresního, krajského, nejvyššího a ústavního soudu v předmětných řízeních dle bodu 1 a 2 a žádali kromě informací také revokaci rozhodnutí, viz http://www.europe-cannabis.eu/
4.   Dne 30.5.2016 rozhodlo Krajské státní zastupitelství v Brně pod č.j. 1 KZT 598 2014 -29 předat k ten den uskutečněnému rozhodnutí Nejvyššímu soudu v dovolání č. 6 Tdo 323/2016 trestní podnět od 5 nevládních organizací ze dne 14.5.2016 na zločiny soudců a státních zástupců (opakovaně NS a ÚS doložený) doložené již dne 11.5.2011 soudním znalcem justici a exekutivě. Zločiny proti lidskosti dle §§ 401 a 149 odst. 4 trestního zákoníku spáchané v důsledku konfiskací konopí pro výzkum a následně zcela vědomě mylného rozhodování okresních, krajských, vrchního a nejvyššího soudu jsou doložené v číslech jednacích v bodu 2 označených ústavních stížností. Trestní podnět byl opětovně zakázaný vyšetřit. Dne 6.6.2016 rozhodlo Krajské státní zastupitelství v Brně pod č.j. SIN 23/2016, že není třeba žádného prošetření spáchaných zločinů soudců a státních zástupců, protože tato věc již byla opakovaně prošetřena a žádné zločiny nebyly prokázány, což vyplývá z kontextu usnesení Nejvyššího a Ústavního soudu uvedených v bodě 1 a 2. Přestože bylo žádáno doložit, které konkrétní pasáže usnesení NS a ÚS toto dokazují, KSZ v Brně opětovně tyto skutečnosti nedoložilo (viz např. č.j. 1 SPR 473/2012, č.j. SIN 40/2015 a 42/2015 a SIN 16/2016). Viz rozhodnutí na http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/
5.   Dne 22. 6. 2016 Předseda Nejvyššího soudu pod č. j. S 265/2016 rozhodl, že nepodá návrh ke kárným řízením se soudci Nejvyššího soudu ve výše uvedených řízeních a věc je prý v kompetenci Ústavního soudu ČR (!!!), viz http://constitutional-court.blogspot.com/

 
Žádost podporovatelů výzkumu www.konopijelek.cz
I.                   Sdělte, zda na základě těchto dalších doložených nových skutečností s důkazy hrubých provinění soudců na tyto soudce po prošetření podáte návrhy na kárná/trestní řízení, a to v případě NS včetně soudců v řízení č.j. 6 Tdo 323/2016 (je-li to důvodné a opětovně nebyl předán spor Soudnímu dvoru, právě řešeno určení lhůty rozhodnutí).
II.                Sdělte, zda (až rozhodnutí vydáte – viz bod 3) můžete zaslat kopii rozhodnutí na žádosti o informace k podnětům k podání návrhů na kárná řízení s uvedenými soudci podané na podatelně vašeho soudu dne 21. 6. 2016 jménem zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (s novou adresou od 14. 5. 2016) Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6 v zastoupení panem Ing. Martinem Dindošem s žádostí o revokaci rozhodnutí nešetřit soudce kryjící zločiny proti lidskosti nepravdami, že konopí je prekurzor atd. a odmítajících předat spor Soudnímu dvoru a seznat porušení základních práv a svobod. 


Datum
Jméno a příjmení manželů/partnerů/přátel, datum narození, trvalá a doručovací adresa včetně PSČ


Na vědomí:
Manželé František a Jana Dvořákovi, nar. 10. 4. 1936 a 20. 3. 1939, společně bytem Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
-------------------------------------------------------
Nejvyšší soud, Burešova 20, 657 37 Brno                                   

Věc: Stížnost vedoucího výzkumu Konopí je lék Dušana Dvořáka ze dne 26. 6. 2016

Přestože předseda Nejvyššího soudu dne 15.6.2016 pod č. j. S 265/2016 vyloučil předsedu senátu č.j.  6 Tdo 323/2016 z rozhodování o návrhu na určení lhůty a přikázal  mu návrh předat a rozhodnout jiným senátem, předseda daného senátu č.j. 6 Tdo 323/2016  rozhodnutí předsedy nerespektuje a dne 21.6.2016 se mne tázal, zda na návrhu na určení lhůty s doloženými důkazy zvůle justice podaném zástupcem poškozených Cannabis is The Cure,z.s. trvám.
Na předsedu senátu č.j.  6 Tdo 323/2016  podávám stížnost na nerespektování rozhodnutí předsedy NS.
Jak může senát  č.j.  6 Tdo 323/2016 po všech těch doložených důkazech a žádostech tolika občanů o přednostní a veřejné projednání 4 měsíce zjišťovat, zda je konopí prekurzor, když má doloženo na důkazech, že není, stejně jako bylo vždy ignorováno nešetření spáchaných zločinů a přečinů?!
Žádám, aby se z projednání návrhu na určení lhůty vyloučili všichni soudci soudící dovolání č. j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014 a 11 Tdo 181/2015 ve kterých nepředali spor Soudnímu dvoru s nepravdivým tvrzením, že konopí je prekurzor, což dne 22. 6. 2016 č.j. S 265/2016 zřejmě zkouřen nějakým prekurzorem rovněž potvrdil předseda Nejvyššího soudu v rámci šetření podnětů kárných - trestných provinění uvedených soudců, možná také senátu č.j.  6 Tdo 323/2016.  
Žádám, aby bylo k podkladům pro rozhodnutí o určení lhůty přiloženo níže uvedené podání advokátovi s důkazy, že na projednání určení lhůty trvám a důkazy doložené na podatelně Nejvyššího soudu se 4 přílohami ve věci  "Pilíře justiční chemie" s evidenčním číslem ad7a5822-b38f-48ee-acd2-401b61adea8b a s běžným číslem 6709/2016 doručené dne 26.06.2016 03:29:12.
Tato stížnost byla dnes přijata elektronicky na podatelně Nejvyššího soudu  pod značkou „Re: 0TDO323/2016, Přípis" s evidenčním číslem 51888a05-853d-48af-9e9e-c3e3764fb733 a s běžným číslem 6713/2016 dne 26.06.2016 12:36:07.
Vaše rozhodnutí očekávám v zákonné lhůtě.

Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6, doručovací adresa Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc

Dne 22. června 2016 12:49 Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz> napsal (a) advokátovi Burgetovi:
Popis: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
Dobrý den a děkuji

Sděluji, že TRVÁM na projednání určení lhůty a žádám k projednání připojit tyto důkazy a prosím, abyste tento dokument dali s komentářem s přílohami do jednoho pdf a poslali mi v kopii jako důkaz pro ústavní stížnost (8x!!!), neočekávám, že jsme vyhráli, i přes doložené důkazy zvůle

Přikládám

Žádost Cannabis is The Cure,z.s. ze dne 22. 6. 2016 ke kárným řízením

Rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu o zahájení šetření o kárných řízeních se soudci nejvyššího soudu senátů č. j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014 a 11 Tdo 181/2015 zahájeného dne 15.6.2016 pod č.j. S 265/2016 a doložitelné ve scanu na http://nejvyssi-soud.blogspot.cz/

Rozhodnutí zřizovatelů Edukativní konopné kliniky a společnosti Cannabis is The Cure,z.s. s dalšími informacemi ke kárným řízením se soudci Nejvyššího soudu doložené na podatelnu soudu 21. 6. 2016 s titulní stranou v příloze a s celým textem včetně 10 stížnosti Evropskému soudu pro lidská práva ze dne 17.6.2016 na http://europe-cannabis.eu/

Žádám, aby se z návrhu na určení lhůty vyloučili všichni soudci soudící dovolání č. j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014 a 11 Tdo 181/2015 ve kterých nepředali spor Soudnímu dvoru s nepravdivým tvrzením, že konopí je prekurzor, což šetří předseda Nejvyššího soudu v rámci kárných provinění, jak bylo výše doloženo
Děkuji

Dne 22. června 2016 11:50 Ilona Žaláková <burgetkalabis@burgetkalabis.cz> napsal (a):
Dobrý den,
Přílohou Vám zasílám sdělení Nejvyššího soudu ze dne 21.06.2016, sp.zn. 6Tdo 323/2016.
S pozdravem,  Ilona Žaláková, asistentka
BURGET KALABIS advokátní kancelář, s.r.o. 
Datová zpráva: 380414143
Předmět: 0TDO323/2016, Přípis
Datum dodání do DS: 21.06.2016 16:16
Datum doručení: 22.06.2016 10:07
 
Odesílatel: Nejvyšší soud
Odesílatel adresa: Burešova 571/20, 60200 Brno, CZ
Odesílatel ID: kccaa9t
 
Příjemce: Miroslav Burget - Burget Miroslav, Mgr., advokát
Příjemce adresa: Aloise Krále 2640/10, 79601 Prostějov, CZ
Příjemce ID: yhbhwa3
 
Spis. značka odesílatele: 0TDO323/2016
Č. jednací odesílatele: 0TDO323/2016 - null