Stanovy členů asociace Open Royal Academy, sekce II. Poslání a cíle a způsoby jejich realizace.

Za tímto účelem spolek zejména


1)    Realizuje aktivity vedoucí k naplňování poslání
2)    Spolupracuje s veřejnou a státní správou, nevládními organizacemi, soukromými firmami, školami a dalšími subjekty.
3)    Získává finanční prostředky na realizaci těchto aktivit v souladu se zákony ČR.
4)    Může být kolektivním členem jiné společnosti v ČR a zahraničí.

III.          Orgány
1) Orgány spolku jsou následující:

a)    Valná hromada (dále jen VH)

b)    Správní rada (dále jen SR)

c)    Předseda, místopředseda a člen SR


2)    Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. VH má právo:

·                  přijímat a měnit stanovy
·                  schvalovat koncepci aktivit na následující období
·                  volit členy výkonných a kontrolních orgánů
·         schvalovat rozpočet na další rok
·                  schvalovat výroční zprávu
·           zrušit spolek
·             kontroluje naplňování poslání a hospodaření z hlediska zákonnosti a hospodárnosti
3)    VH je řádně svolávána 1x ročně, může být svolána mimořádná VH. VH je možné svolat na internetové síti. Řádnou i mimořádnou VH svolává předseda, místopředseda nebo člen SR dle vzájemné dohody ve SR. Pokud se člen neúčastní VH a neurčí zmocnění, je zmocněncem automaticky právní zástupce spolku, není-li přítomen, pak člen SR nejstarší právnické osoby asociace.
4)    Jednání VH řídí svolavatel, který také odpovídá za pořízení zápisu z jednání a usnesení.
5)    VH je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a pro platnost usnesení je nutná 2/3 většina hlasů všech přítomných členů. Způsob hlasování stanoví VH vždy při zahájení jednání.
7)    Správní rada má 3 členy. SR je volena a odvolávána VH. SR si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a člena. Funkční období trvá 5 let, v jeho průběhu může člen odstoupit anebo být odvolán VH. Odvolání se děje z důvodu nečinnosti nebo prokázaného porušení stanov. Členové SR mohou být voleni opakovaně.
8)    Správní rada má následující kompetence:
·         provádí veškerá usnesení VH mezi jejími jednotlivými jednáními
·         rozhoduje o způsobu realizace těchto usnesení
·         rozhoduje o výši členských příspěvků
·         připravuje výroční zprávu a další doklady předkládané VH ke schválení
·         navrhuje VH složení statutárních orgánů
.        rozhoduje o zřízení funkce výkonného ředitele.
.        je oprávněna požadovat součinnost a vysvětlení od všech členů
·                     v případě zjištění nedostatků je povinna zajistit nápravu
9)    Správní radu svolává předseda, místopředseda nebo člen dle vzájemné dohody, a to alespoň 1x za rok.
10)  Jednání řídí svolavatel.
11)  Předseda, místopředseda a člen SR má následující práva a povinnosti:
·                  je statutárním zástupcem spolku (jednatelem)
·                  vykonává nebo dozoruje výkon plnění rozhodnutí VH a SR
·                  zajišťuje hospodaření, odpovídá za správné a účelné nakládání s majetkem a s finančními prostředky
·                  informuje členy o aktivitách SR mezi jednáními VH
·                  má právo delegovat své pravomoci, zejména na výkonného ředitele, je-li tato funkce zřízena.
12)  Předseda, místopředseda a člen SR se navzájem informují o jednotlivých rozhodnutích a jednají ve shodě, spory vždy řeší dohodou, nelze-li, rozhodují hlasováním.
13) Členem SR musí být vždy alespoň jedna osoba, která má osobní zkušenost s cannabisterapií různými metodami aplikace u sebe nebo osoby blízké, nebo je invalidní nebo o invalidy, nemocné a postižené pečuje. Tato informace je neveřejná, resp. veřejná dle vůle člena a jemu blízkých. Členem musí být rovněž vždy alespoň jedna osoba s adiktologickým vzděláním a znalostmi elementárních zásad minimalizace rizik cannabisterapie a minimalizace rizik substituční terapie.

IV.          Členství
1)    Zájemcem o členství může být fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která se podáním písemné (elektronické) přihlášky přihlásí k poslání spolku. Zájemce uhradí vstupní příspěvek zájemce o členství ve výši 1500,- Kč, který je určen na podporu projektu Hemp & Medical Cannabis & Ganja Social Club. Zájemcem o členství může být i právnická osoba, kterou zastupuje jí pověřený zástupce po uhrazení vstupního příspěvku dle vzájemné dohody, zájmu a nabídky spolupráce. Člen je povinen ve prospěch poslaní spolku nebo asociace Open Royal Academy odpracovat alespoň 400 dobrovolnických hodin, ev. poskytnout alikvótní příspěvek nebo počin. Do doby splnění členských povinností schválení přihlášky SR je osoba vedena jako zájemce. Členství ve spolku je kromě statuárních zástupců SR neveřejné, resp. veřejné dle uvážení člena a jeho vůle. Neveřejný charakter členství se týká také všech zápisů, které mohou být poskytnuty orgánům veřejné moci.
2)    Členové mají právo se účastnit VH a v období mezi VH být informováni prostřednictvím webových stránek nebo médii (dopis, e-mail). Dále mají právo podávat návrhy a podněty směřující k naplňování poslání, kritizovat činnost orgánů, a to i formou stížnosti SR nebo VH. Členové mají právo volit orgány spolku a být do těchto orgánů voleni.
3)    Členové se podle svých možností podílejí na činnosti spolku a přispívají k jeho rozvoji, odpovědně vykonávají funkce, je-li funkce členem přijata. 
4)    Členství zaniká:
·         vystoupením písemným prohlášením adresovaným do sídla spolku
         vyloučením na základě usnesení VH
·         smrtí člena nebo zánikem spolku
5)    Čestným členem je osoba, která se významně zasadila o zpřístupnění konopí vědeckému výzkumu a potřebným a se členy asociace Open Royal Academy spolupracovala nebo spolupracuje. Statut čestného člena uděluje SR na návrhy členů. 

V. Hospodaření a majetek

Majetek tvoří movitý i nemovitý majetek, finanční prostředky a nehmotná práva.
Hospodaření se řídí právními předpisy, stanovami a ostatními vnitřními předpisy. Výše finančních příspěvků poskytnutých nad rámec stanov není omezena a je ponechána na velkorysosti a možnostech člena, stejně tak dobrovolnická činnost. Ke dni schválení stanov spolek převedl závazky a pohledávky na právního zástupce Cannabis is The Cure,z.s. a ten je přijal. To je doloženo ve stanovách členů asociace Open Royal Academy schválených dne 14. 5. 2016 s dodatkem nevyúčtovaných závazků zakladatelů projektu Bohemp/Kanebos, s.r.o. ke dni VH. V případě, že spolek hospodaří s jinými finančními prostředky, než členskými příspěvky a dary členů a zájemců o členství, člen SR registruje spolek na FÚ k dani z příjmu.

VI. Řešení sporů

Spory vyplývající z členství nebo z činnosti řeší SR. V případě, že ani po projednání v SR nedojde k dohodě, rozhoduje VH.

VI.          Zánik
Spolek může zaniknout na základě usnesení VH. V případě zániku je nutný souhlas nadpoloviční většiny členů. Při zániku jsou vypořádány závazky a pohledávky způsobem, který stanoví zákon. Pokud po vypořádání spolku zůstanou aktiva, jsou převedena na jiný subjekt v souladu se zákonem.


Stanovy jsou schváleny VH dne 14. 5. 2016 a nabývají účinnosti dle zákona.