Konopí je lék, z.s., návrh stanov k VH dne 14.5

Historie a aktivity spolku najdete za stanovami pro VPS ZDE 


 

 I.             Identifikační údaje

 Název (dále jen spolek): Konopí je lék, z.s. (www.konopijelek.cz)  Založení spolku: 14. 7. 2008 v Ospělově a následně 7. 8. 2008 registrován ČR pod IČ: 227 27 281. Adresa: CZ 798 55 Ospělov 6 (www.ospelov.eu). Člen asociace Open Royal Academy.  Právní zástupce: Cannabis is The Cure, z.s. (www.europolice.eu)

 

II.           Poslání a cíle

Mezinárodní asociace Open Royal Academy  sdružuje právnické a fyzické osoby právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure). Spolek je dobrovolným veřejně prospěšným sdružením občanů a veřejně prospěšných právnických osob asociace Open Royal Academy (CZ).  Posláním spolku je přispívat k rozvoji vědy a umění cannabisterapie a podporovat všestranné využití konopí jako jedné z nejužitečnějších národohospodářských plodin zpracovatelným mj. cele také pro terapeutické účely.

Stručně k aktivitám: Členové spolku byli od roku 2008 iniciátory tří legislativních návrhů na zajištění výzkumu a dostupnosti cannabisterapie, viz  http://cannabisterapie-petice.blogspot.cz/ Spolek byl pod názvem Konopí je lék, o. s společně se spolky Ateliér ALF,o.s. a Art Language Factory,o.s.. spolu zřizovatelem Konopné apatyky královny koloběžky první v Galerii Jaroslavy Moserové (28. 9. 2009) a od 11. 9. 2010 dalších odborných pracovišť vědeckovýzkumného pracoviště Edukativní konopná klinika Ateliér ALF v Praze na Žižkově, Bořivojova 90, viz http://vlada-cr.blogspot.com na základě smlouvy o spolupráci Ateliér ALF,o.s. a Konopí je lék,o.s. ze dne 10. 12. 2010 schválené za supervize Art Langauage Factory,o.s. Valnými hromadami zřizovatelů dne 21. 10. 2010 a 19. 1. 2011.

Povědomí o stovkách léčivých látek v konopí a až stonásobně odlišném složení a koncentraci látek v jednotlivých zapsaných odrůdách vůči stovkám nezapsaných odrůd a tisícům různých kultivarů konopí (a tedy odlišném farmakologickém a zcela odlišném psychoaktivním působení) by mělo být primárním zájmem výzkumníků, veřejnosti a osvěty médií. V důsledku malé osvěty pak používáme pro konopí matoucí označení marihuana a žijeme v mylné představě, že neomamné konopí nebo neomamné metody cannabisterapie nemají terapeutický efekt. Tyto odrůdy však mohou mít i efekt kauzální, stejně jako odrůdy omamné. Každé konopí je technicky zpracovatelné a současně léčivé, záleží na účelu. Ne každé konopí však má v pryskyřici vysoké procento omamné a současně léčivé látky (kanabinoid THC).
Spolek poskytuje spolupráci a podporu při minimalizaci rizik černého trhu, viz http://univerzita-palackeho.blogspot.com, zejména toxických konopných produktů. Studie, na kterých jsme s partnery spolupracovali, zveřejňujeme: např. nákladná srovnávací studie distribuce kanabinoidů v konopí na http://konopijelek.blogspot.com, dále také odborné studie a stanoviska a glosy na http://cannabis-medicina.blogspot.com  nebo na http://cannabis-is-the-cure.blogspot.com, http://cannabis-research.blogspot.com a http://medical-cannabis-cup.blogspot.com Přispíváme do archivu síně slávy a hanby cenzury na http://respekt-blog.blogspot.com  
Spolek je oprávněn převzít zastoupení poškozených dle občanského soudního řádu, trestního řádu, občanského zákoníku a mezinárodního práva.
Za účelem naplňování poslání spolek v obecnosti zejména:
1)    Realizuje aktivity vedoucí k naplňování poslání
2)    Spolupracuje s veřejnou a státní správou, nevládními organizacemi, soukromými firmami, školami a dalšími subjekty.
3)    Získává finanční prostředky na realizaci aktivit v souladu se zákony ČR a mezinárodními úmluvami.
4)    Je kolektivním členem jiné společnosti v ČR a zahraničí.
Podporujeme založení Olomoucké nadace filantropů a mecenášů a založení digitální univerzity Open Royal Academy a rozumíme pohnutkám vedoucím Konopnou církev k registraci u MK ČR. 

III.          Orgány
1) Orgány spolku jsou následující:

a)    Valná hromada (dále jen VH)

b)    Správní rady (dále jen SR)

c)    Předseda a místopředseda SR

d)    Dozorčí rada (dále jen DR)

e)    Předseda dozorčí rady (dále jen předseda DR)


2)    Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. VH má právo:

·              přijímat a měnit stanovy
·              schvalovat koncepci aktivit na následující období
·              volit členy orgánů
·              schvalovat rozpočet na další rok
·              schvalovat výroční zprávu
·                zrušit spolek
3)    VH je řádně svolávána 1x ročně, může být svolána mimořádná VH. VH je možné svolat na internetové síti. Řádnou i mimořádnou VH svolává předseda nebo místopředseda nebo jimi zmocněný člen asociace Open Royal Academy. Řádnou i mimořádnou VH může svolat také DR, jestliže není řádná VH svolána déle jak 15 měsíců a mimořádnou, zjistí-li DR při své činnosti nedostatky, které správní rada přes písemné vyrozumění neodstraní. Pokud se člen neúčastní VH a neurčí zmocnění, je zmocněncem automaticky právní zástupce spolku.
4)    VH je svolávána způsobem určeným rozhodnutím odpovědných osob dle bodu 3.
5)    Jednání VH řídí svolavatel, který také odpovídá za pořízení zápisu z jednání a usnesení.
6)    VH je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a pro platnost usnesení je nutná 2/3 většina hlasů všech přítomných členů. Způsob hlasování stanoví VH vždy při zahájení jednání.
7)    Správní rada má lichý počet členů. SR je volena a odvolávána VH. Správní rada si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Funkční období trvá 5 let, v jeho průběhu může člen odstoupit anebo být odvolán VH. Odvolání se děje z důvodu nečinnosti nebo prokázaného porušení stanov. Členové mohou být voleni opakovaně.
8)    Správní rada má následující kompetence:
·         provádí veškerá usnesení VH mezi jejími jednotlivými jednáními
·         rozhoduje o způsobu realizace těchto usnesení
·         rozhoduje o výši členských příspěvků
·         připravuje výroční zprávu a další doklady předkládané VH ke schválení
·         navrhuje VH složení statutárních orgánů
9)    Správní radu svolává předseda nebo místopředseda, a to alespoň 1x za rok.
10)  Jednání řídí svolavatel.
11)  Předseda a místopředseda SR má následující práva a povinnosti:
·              je statutárním zástupcem spolku (jednatelem)
·              vykonává nebo dozoruje výkon plnění rozhodnutí VH a SR
·              zajišťuje hospodaření, odpovídá za správné a účelné nakládání s majetkem a s finančními prostředky
·              svolává a řídí jednání SR
·                              svolává členy a informuje VH o aktivitách SR mezi jednáními VH
·              má právo delegovat své pravomoci
12)  Předseda a místopředseda SR se navzájem informují a jednají ve shodě, spory řeší dohodou.
13) DR má minimálně 1 člena a ten je volen a odvoláván VH. DR – je-li vícečlenná - si volí svého předsedu. Funkční období DR trvá 5 let. V  jeho průběhu může být člen DR odvolán VH, nebo odstoupit. Člen DR může být volen opakovaně.
14) DR je svolávána a řízena jejím předsedou a při jeho nepřítomnosti nebo prokázané neschopnosti vykonávat funkci jiným členem DR.
15)  DR má tyto pravomoci:
·         kontroluje naplňování poslání stanov, činnost a hospodaření z hlediska zákonnosti, hospodárnosti a souladu s cíli a za tímto účelem má přístup ke všem dokladům a dokumentaci
·                      je oprávněna požadovat součinnost a vysvětlení od všech členů
·                               v případě zjištění nedostatků je povinna požadovat od SR nápravu v termínech, které stanoví
·              za podmínek daných stanovami je oprávněna prostřednictvím předsedy DR svolávat VH
16) Předseda DR svolává a řídí DR, jedná jejím jménem vůči VH a SR, jehož jednání je oprávněn se vždy účastnit s hlasem poradním. 
17) Členem výkonných a kontrolních orgánů (SR a DR) musí být vždy alespoň jedna osoba, která má osobní zkušenost s cannabisterapií různými metodami aplikace u sebe nebo osoby blízké a trpí nebo zná díky péči o osobu blízkou utrpení zejména chronickým a bolestivým onemocněním, nebo je invalidní nebo o invalidy, nemocné a postižené pečuje. Tato informace je neveřejná, resp. veřejná dle vůle člena a jemu blízkých. Členem výkonných a kontrolních orgánů (SR a DR) musí být vždy alespoň jedna osoba s adiktologickým vzděláním a znalostmi elementárních zásad harm reduction cannabisterapie a minimalizace rizik substituční terapie.

IV.          Členství
1)    Zájemcem o členství a členem může být fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům, která se podáním písemné (elektronické) přihlášky přihlásí k poslání spolku a zaplatí vstupní příspěvek zájemce o členství 1500,- Kč. Členem může být i právnická osoba, kterou zastupuje jí pověřený zástupce po uhrazení vstupního příspěvku dle vzájemné dohody, zájmu a nabídky spolupráce. Člen je povinen ve prospěch poslaní spolku odpracovat 400 dobrovolnických hodin, ev. poskytnout alikvótní příspěvek nebo počin. Do doby schválení přihlášky SR je osoba vedena jako zájemce. Plné členství právnických osob a zapojení do výzkumu se děje dle vzájemné dohody a zájmu. Členství ve spolku je kromě statuárních zástupců neveřejné, resp. veřejné dle uvážení člena a jeho vůle.
2)    Členové mají právo se účastnit VH a v období mezi VH být informováni prostřednictvím webových stránek nebo médii (dopis, e-mail). Dále mají právo podávat návrhy a podněty směřující k naplňování poslání, kritizovat činnost orgánů, a to i formou stížnosti DR nebo VH. Členové mají právo volit orgány spolku a být do těchto orgánů voleni.
3)    Členové se podle svých možností podílejí na činnosti spolku a přispívají k jeho rozvoji, odpovědně vykonávají funkce, je-li funkce členem přijata. 
4)    Členství zaniká:
·         vystoupením písemným prohlášením adresovaným do sídla spolku
         vyloučením na základě usnesení VH
·         smrtí člena nebo zánikem spolku
5)    Čestným členem je osoba, která se významně zasadila o zpřístupnění cannabisterapie a se členy asociace Open Royal Academy spolupracovala nebo spolupracuje. Statut čestného člena uděluje SR na návrhy členů.  Čestnými členy jsou ke dni 14. 5. 2016 nejen profesoři, docenti a další akademičtí funkcionáři a praktikující odborníci, ale také občané, kteří za vymáhání práva zaplatili zdravím, ztrátou profese, majetků a osobní svobody, aniž komukoliv ublížili, nebo jsou nemocní a invalidní a poskytují podporu a pomoc sobě a druhým.


V. Hospodaření a majetek

Majetek tvoří movitý i nemovitý majetek, finanční prostředky a nehmotná práva.
Hospodaření se řídí právními předpisy, stanovami a ostatními vnitřními předpisy. Hospodaření je do odvolání SR povoleno pouze se členskými příspěvky a členů asociace Open Royal Academy. Výše finančních příspěvků poskytnutých nad rámec stanov není omezena a je ponechána na velkorysosti a možnostech člena, stejně tak dobrovolnická činnost. Ke dni schválení stanov spolek stejně jako další členové Open Royal Academy převedl závazky a pohledávky na právního zástupce a ten je přijal, což dokládá ve stanovách schválených dne 14. 5. 2016 s dodatkem nevyúčtovaných závazků KR projektu VAP-Bohemp/Kanebos, s.r.o.


VI. Řešení sporů

Spory vyplývající z členství nebo z činnosti řeší SR. V případě, že ani po projednání v SR nedojde k dohodě a věc byla dozorována DR, rozhoduje valná hromada.VI.          Zánik
Spolek může zaniknout na základě usnesení VH. V případě zániku je nutný souhlas nadpoloviční většiny členů. Při zániku jsou vypořádány závazky a pohledávky způsobem, který stanoví zákon. Pokud po vypořádání spolku zůstanou aktiva, ta jsou převedena na jiný subjekt v souladu se zákonem.


Stanovy jsou schváleny VH dne 14. 5. 2016 a nabývají účinnosti dle zákona.