Valná hromada členů asociace Open Royal Academy (CZ)


Praha, Tyršův dům, sobota dne 14. května 2015Valná hromada asociace Open Royal Academy (CZ) a ustanovující sněm KC

Praha, Tyršův dům, sobota dne 14. května 2016
(12.00 -18.00 hod.)


Zápis VH používá schválené změny názvů spolku v souvislosti s povinností danou občanským zákoníkem. 

Přítomni (+ plná moc):
Dušan Dvořák, Veronika Pragerová, Marek Rybář, Irina Hubeňáková, Marcela Mikesková, Aleš Skřivánek, Milan Šimeček, Hana Barešová, Thomas Muller, Hana Langová, Jana Dvořáková, Jan Prokeš, Mária Bakošová, František Dvořák, Matthew Zahradník, Vladimír Dopita, Vadna Dvořáková, Josef Pospíšil, Miloslav Tetour, Ivan Chalaš, Martin Očenášek, Štefan Bakoš, Jirka Šedý, Jirka Kult, Lukáš Kolařík, Vojtěch Karban, Michal Džugan, Tereza Tausigerová, Anna Jirásková, Slavomil Boudný, Milan Brabec, Josef Holeček, Jana Kultová

Právnické osoby:

      ·         Ateliér ALF, z.s.
      ·         Konopí je lék, z.s.  
      ·         Art Language Factory, z.s
      ·         Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s.
      ·         Cannabis is The Cure, z.s. 
Program

1.   Usnášeníschopnost, hlasování a další náležitosti. Usnesení: VH je usnášení schopná, plné mocí dle stanov u DR. VH schválila, že členové asociace a jednotlivých spolků, kteří nejsou funkcionáři správních rad  nejsou povinni se identifikovat na prezenční listině.

2.   Historie, cíle a vize Open Royal Academy. Usnesení: VH schválila zprávu předsedy správní rady Cannabis is The Cure,z, s. Dušana Dvořáka.

3.   Zpráva o hospodaření, rozpočet, změna hospodaření, převody práv, vznik s.e. Usnesení: VH schválila zprávu předsedy dozorčí rady členů Open Royal Academy Františka Dvořáka. VH souhlasí s převodem závazků a pohledávek všech členů Open Royal Academy (CZ) na právního zástupce Cannabis is The Cure z.s. a vznikem s.e. Souhlas všech stran je vyjádřen ve stanovách.

4.   Ateliér ALF, z.s.  Usnesení: VH schválila změny stanov a navržené kandidáty do správní rady a tito funkci přijali. DR zůstává beze změny.  SR přímo na VH zvolila vedení spolku ve složení: Vladimír Dopita, předseda, Slavomil Boudný, místopředseda a František Slavík, člen.

5.   Konopí je lék,  z.s.   Usnesení: VH schválila změny stanov a navržené kandidáty do správní rady a tito funkci přijali. DR zůstává beze změny.  SR přímo na VH zvolila vedení spolku ve složení: Miloslav Tetour, předseda, Aleš Skřivánek, místopředseda, Vojtěch Karban, člen. 

6.   Art Language Factory, z.s Usnesení: VH schválila změny stanov a navržené kandidáty do správní rady a tito funkci přijali. DR zůstává beze změny.  SR přímo na VH zvolila vedení spolku ve složení: Josef Pospíšil, předseda, Jan Prokeš, místopředseda a Marek Rybář, člen.

7.   Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. Usnesení: VH schválila změny stanov a navržené kandidáty do správní rady a tito funkci přijali. DR zůstává beze změny.  SR přímo na VH zvolila vedení spolku ve složení: Martin Očenášek, předseda, Vanda Dvořáková, místopředseda a Vlastimil Blaťák, člen.

8.   Cannabis is The Cure, z.s., Usnesení: VH schválila změny stanov a navržené kandidáty do správní rady a tito funkci přijali. DR zůstává beze změny.  SR přímo na VH zvolila vedení spolku ve složení: Dušan Dvořák, předseda, Ivan Chalaš, místopředseda, Thomas Muller, člen.

9.   Kontrola zápisu a přeregistrace stanov. Usnesení: VH schválila, že pověřuje přeregistraci stanov, doložením čestných prohlášení o přijetí funkce a prohlášení o sídle právnických osob právního zástupce asociace Cannabis is The Cure, z.s.

10.        Ověření: Čestné prohlášení o přijetí funkce člena SR a svolení majitelů sídel členů musí být úředně ověřeno. Dodat k rukám právního zástupce asociace bez zbytečného prodlení nejpozději 3 týdny od VH. Formulář vystaven. 

11. Ustanovení KC: Ustanovující sněm KC schválil ústavu dle potřeby zdárné registrace na MK, schválil vedení KC a jednotlivé pastory a vstup právnických osob do KC. Datum předložení KC k registraci do svátku sv. Bastily 14. 7. 2016 včetně.

12. Společné prohlášení: VH ORA schválila rezoluci k právním řízením a trestní podnět.

V Praze dne 14. 5.2016 

Zapsal: Dušan Dvořák                                                          Ověřil: Ivan ChalašPoznámka právní k lhůtám:


-          je-li  změnou stanov vyvolána potřeba změny údajů zapsaných ve veřejném rejstříku, platí podle § 11 zákona č. 304/2013  Sb., že návrh na zápis musí být podán bez zbytečného odkladu. Lhůta „bez zbytečného odkladu“ platí obecně, tedy například i pro změny vyvolané jmenováním nových osob do orgánů společnosti.
-          Není-li třeba na základě změny stanov měnit zápis v rejstříku, není k založení stanov do sbírky listin zákonná lhůta stanovena, není však důvod  předložení stanov odkládat, protože při prodlení může být uložena pořádková pokuta podle § 104 zákona č. 304/2013  Sb.
-          Podle  § 11 odst. 1 písm. k/ zákona o soudních poplatcích (č. 549/1991 Sb.) jsou od soudního poplatku osvobozena řízení o zápisu údajů o spolku nebo o změn těchto údajů.
-          Založení dokumentů do sbírky listin nepodléhá soudnímu poplatku. Čestné prohlášení člena asociace Open Royal Academy
k přijetí funkce člena SR

Souhlasím, aby Cannabis is The Cure,z,s., Tylova 963/2, 77900 Olomouc byl právním zástupcem členů asociace Open Royal Academy, byly na něj dle usnesení VH a společné rezoluce dne 14. 5. 2016 převedeny pohledávky a závazky právnických osob, které se podílí na výzkumu a jsou členy asociace. Prohlašuji, že jsem byl/a zvolena na VH dne 14. 5. 2016 do funkce SR a tuto funkci jsem přijal/a.

Předseda                                            Místopředseda                                   Člen   

(vhodné údaje zaškrtněte, název nevládní organizace uveďte)

Název společnosti (uveďte): …………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………

Datum narození: ………………………………………………………………………………

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………

Úředně ověřený podpis

Prezenční listina
Tyršův dům, sobota dne 14. května 2016Jméno a příjmení


Podpis


Společná rezoluce českých členů asociace Open Royal Academy
realizující právní, přírodovědecký a národohospodářský výzkum
Cannabis is The Cure (Konopí je lék)  
Praha, Újezd, Tyršův dům, sobota dne 14. května 2016


1.     Evropský soud pro lidská práva stejně jako Ústavní soud ČR opakovaně odmítá projednat právně přípustné stížnosti na vědomě mylná, extrémně cynická a zkorumpovaná rozhodnutí justice porušující právo OSN, Evropy a EU. Evropský a Ústavní soud tak činí i přes doložené důkazy porušení klíčových článků Evropské úmluvy o lidských právech jako je právo na život a zákaz mučení. Evropský a Ústavní soud se tak v justiční korupci připojuje k argumentaci tvrdící průhlednou nepravdu, že konopí je prekurzor, čili chemická látka k výrobě drog (II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16, odkazující od roku 2012 vždy na vědomě nepravdivé rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. 8 Tdo 1231/2011), viz u ESLP č.j. 66981/12, 1332/13/, 79490/13, 20049/14, 47921/2014, 41264/14, 57969/2015 na http://echr-coe-int.blogspot.com/. Současně Česká republika v právních sporech vždy zapřela a zapírá (vůbec se nevyrovnala/ignoruje projednat) porušení unijního práva ve věci výroby konopí jako léku, ustanovení o legalitě konání poškozených dle §§ zákona o návykových látkách, českou i mezinárodní judikaturu a §§ krajní nouze a přiměřeného rizika vylučující protiprávnost jednání členů výzkumu.
2.     Česká republika způsobila po vstupu do EU do roku 2016 státnímu rozpočtu, občanům a právnickým osobám používajícím konopí k výzkumným a terapeutickým účelům škody v řádech možná až stovek miliard korun. Mnohem závažnější jsou však tragedie a utrpení konkrétních občanů a rodin, prohibice výzkumu a vědomé popírání základních principů právního státu a hodnot civilizované kulturní země Evropy. Výzkum konopí a jeho léčebných účinků v padesátých letech minulého století přitom započal právě v ČR, viz http://cannabis-medicina.blogspot.com/.
3.    Zločiny proti lidskosti vědomě spáchané exekutivně justičním kartelem nebyly nikdy potrestány, přestože již v roce 1994 bylo vědecky a na důkazech doloženo, že kanabinoidy způsobují programovou smrt buněk rakoviny (apoptózu), aniž by jako chemoterapie poničily lidské zdraví, viz http://konopijelek.blogspot.com/  
4.     V prosinci 2004 schválil Evropský parlament tzv. Cataniho zprávu o nutnosti zrušení prohibice, zavedení regulace, podpory výzkumu, prevence, kvalifikované terapie a programů harm reduction. Implementace do právních řádů členských zemí EU však nikdy neproběhla. Od prvního trestního podnětu předsedy asociace Cannabis is The Cure,z.s. v roce 2005 doloženého marně s žádostmi o přezkum všem stupňům státních zastupitelství, byly trestní podněty na spáchané zločiny veřejné moci od fyzických a právnických osob asociace Open Royal Academy vždy bez jakéhokoliv důkazu a oponentury označené za netrestné nebo byly státními zastupitelstvími a justicí vždy zakázány vyšetřovat. Spáchané zločiny přitom justici, exekutivě a zákonodárcům dokládali lékaři, soudní znalci, poškození a jejich rodiny, viz http://vlada-cr.blogspot.com/
5.     Vědomé bezpráví se dělo a dodnes děje za masivní propagandy, šíření poplašných zpráv, manipulace a cenzury medií včetně veřejnoprávní České televize, viz http://respekt-blog.blogspot.com/
6.     Česká republika, která se vstupem do EU stala jedním z nejvýznamnější evropských producentů tzv. marihuany (mnohdy vysoce toxické), současně v rozporu s mezinárodními závazky od 1. 5. 2004 vědomě neoznamovala novely technických předpisů výroby konopných produktů, a to dokonce včetně ne notifikace zákona konopí do lékáren č. 50/2013 Sb., a to i přes varování Parlamentního institutu a analýzy Open Royal Academy. Neoznámené změny právní normy jsou tak v souladu s judikaturou Soudního dvora EU nevymahatelné, viz http://cannabis-dukazy.blogspot.com/
7.     Česká republika však s účelovou nepravdou, že konopí je prekurzor, odmítá od roku 2010 předat důkazy hrubého porušení mezinárodních závazků k posouzení Soudnímu dvoru EU, viz http://european-cannabis.blogspot.com/
8.     Do roku 2010 Česká republika v rozporu s mezinárodním právem a zákony ČR konfiskovala majetky a odsuzovala občany do vězení za pěstování konopí na základě nepatřičného trestního § nedovolené výroby konopných drog. I přes povolení pěstování konopí a výrobu konopných produktů k pokusnickým účelům bez povolení úřadů od 1. 7. 2004 při pěstební ploše do 100 m2/osobu dle nenotifikované novely § 29 zákona o návykových látkách (viz http://evropskakomise.blogspot.com/), policie má zcela volnou ruku, aby mohla bez jakéhokoliv důkazu a právního předpisu kdykoliv označit konopí a konopné produkty za nezákonné a občany za pachatele trestného činu nebo častěji přímo zločinu, a to i po judikátu NS v roce 2006, který potvrdil, že pěstování konopí není výroba konopných drog a judikátu NS o netrestnosti pěstování a zpracování konopí pro účely cannabisterapie pro naprostou absenci společenské nebezpečnosti v roce 2008, viz http://nejvyssi-soud.blogspot.com/
9.     Aby mohla ČR od roku 2010 dál korumpovat, šikanovat, dehonestovat, strašit, vydírat, okrádat, týrat, k smrti mučit nebo k sebevraždám dohánět vlastní občany k vědomé ochraně a profitu nelegálních nebo monopolních zločineckých struktur, Česká republika si v rozporu s vlastní výše uvedenou judikaturou a přírodovědnými fakty a posudky soudních znalců včetně profesorů přírodních věd a děkanů znaleckých ústavů (viz http://univerzita-palackeho.blogspot.com/) vymyslela okatou lež, že konopí je prekurzor. Tuto právní korupci v roce 2011 posvětil dokonce Nejvyšší a v roce 2012 Ústavní soud, jak je v bodu 1 doloženo i s čísly jednacími, viz texty stížností na http://constitutional-court.blogspot.com/
10.  Při přepočtu škod prohibice cannabisterapie pouze na jeden jediný segment důkazy (Konopí je lék,o.s.) zaznamenané prevence rizik u diabetes od roku 2008 (tzv. diabetická noha spojená s amputací, cca 10.000 ročně dle UZIS, cca 500.000 Kč za rok po amputaci na tratných zdravotnických výdajích bez bolestného apod. dle Diabetologického centra v Praze) jsou škody cca 40 miliard korun. Pouze a jen neoprávněnými konfiskacemi majetků českých právnických osob zapojených do výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a majetcích členů vedení jednotlivých právnických osob vznikla v letech 2008 – 2016 škoda ve výši cca 1 miliardy korun. Pouze a jen první nelegálně zmařená investice zakladatelů Konopí je lék,o.s., IČ: 227 27 281 předložená a odmítnutá v roce 2010 Českou republikou zdanit, viz http://nahrada-skody.blogspot.com/ byla ke dni 1.1.2010 více než 77 mil. Kč, tj. bez započtení přidané hodnoty a při 8% p.a. na pohledávce ke dni 14.6.2016 více než 120 mil. Kč (zaokrouhleno přesně na 120 mil Kč k emisi). Tyto pohledávky členů Open Royal Academy (CZ), ale také Českou republikou způsobené závazky, viz např. http://edicepetlice.blogspot.com/, byly dne 14. 5. 2016 převedeny na asociaci právnických a fyzických osob Cannabis is The Cure, z.s. s právem následného převodu práv na Olomouckou nadaci filantropů a mecenášů, Open Royal Academy, s.e. a Konopnou církev po jejich řádné registraci.  Asociace Cannabis is The Cure,z.s. je dále zmocněna vymáhat škody na výzkumu, jeho členech a strukturách výzkumu (jako např. Edukativní konopná klinika v Praze zcela zdevastovaná k datu třetího výročí od založení prvního odborného pracoviště, Konopné apatyky královny koloběžky první dne 28. 9. 2009, viz http://praha-eu.blogspot.com/) a činit koordinační a řídící roli.


Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky v Praze
·         Ateliér ALF, z.s.,  IČ: 226 80 101, v zastoupení správního rady Vladimíra dopity

·         Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 v zastoupení správního rady Miloslava Tetoura         

·         Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303 v zastoupení správního rady Josefa Pospíšila
                       
Supervize společné rezoluce od prvního ryze olomouckého investora výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék): Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, IČ: 706 312 98 v zastoupení správního rady Martina Očenáška

Zmocnění přijímá
Cannabis is The Cure,z.s. IČ: 266 70 232 v zastoupení správního rady Dušana Dvořáka

Zpráva o hospodaření českých členů asociace Open Royal Academy pro společnou VH v sobotu dne 14. 5. 2016 v Praze, Újezd, Tyršův dům.
Rekapitulace

1.    Zřizovatelé Edukativní konopné kliniky a veřejně známí nositelé výzkumu Konopí je lék byli založeni po judikátu NS o netrestnosti pěstování a zpracování konopí ke cannabisterapii v roce 2008 (Ateliér ALF, z.s.,  IČ: 226 80 101, Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303).

2.     Ateliér ALF,z.s. a Konopí je lék, z.s. uzavřeli pod supervizí Art Language Factory,o.s. dne 10. 12. 2010 smlouvu o spolupráci, dle které byly pohledávky a závazky převedeny na Ateliér ALF,o.s., který byl jediný oprávněn k hospodaření a měl potřebná oprávnění. 

3.    K Valné hromadě zřizovatelů kliniky dne 11. 5. 2011 s rozhodnutím VH do konce května 2011 opustit prostory kliniky na Bořivojova 90 Praha 3 z důvodů nedostatků prostředků k úhradě závazků a zahájit ambulantní provoz, resp. k datu zmocnění se majetků kliniky a výzkumu zakladateli společnosti Bohemp dne 28. 6.2011 (Jaroslav Kabilka, Jan Marie Bém, Radek Matlach, Juraj Kořínek, Pavel Martínek, Naomi Zamazalová) byly všechny společnosti dle inventury účetní bez jakýchkoliv závazků s finanční hotovostí Ateliér ALF, z.s. v bance a pokladně cca 155 tisíc Kč, vybavená klinika dle inventárního seznamu, digitální majetky a majetky ve skladu v hodnotě cca 1 mil. Kč.

4.    Výše uvedení zakladatelé společnosti Bohemp způsobili zneužitím pravomoci při správě svěřeného majetku, poškozováním cizích práv, podvody, křivým svědectvím, pomluvami, krádežemi a útiskem (bez škod na zdraví nejen věřitelů a mecenášů - ředitele a účetní kliniky) mnohamilionové škody, které nelze zcela přesně kvantifikovat. Po způsobení vědomého úpadku Ateliér ALF,o.s. společnost do 28.9.2012 opustili a majetky kliniky rozkradli za participace či spíše podpůrné asistence policie, OSZ a OS Praha 3.

5.    Výše uvedené nezákonné jednání zakladatelů Bohemp bylo marně opakovaně doloženo Policii ČR Praha III, OSZ Praha 3, MSZ Praha a OS Praha 3 včetně nezákonného jednání konkrétních zástupců veřejné moci, konkrétně pak Policii ČR: č. j. ORIII-15214/ČJ-2011, ORIII-31755/ČJ-2011, KRPA -148473/TČ-2012, KRPA -59389/ČJ-2014-0013-11, KRPA-35342-3/ČJ-2016-001391, OSZ Praha 3: 1 ZN 2410/2011, 3 ZN 83/2012,  3 ZN 60/2014, MSZ Praha: 3 KZN 1117/2012, KZT 337/2012, 3 KZN 880/2014, 3 KZN 116/2014, 3 KZN 1048/2015, OS Praha 3: č.j. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/2012,  23 C 136/2013, 21 C 317/2013 + 134 EX 20124/14-022 a MČ Praha 3 č.j. UMCP3 067606/2013. Dodnes například policie se souhlasem OSZ a MSZ nevydala protokoly o zkonfiskovaném majetku kliniky dne 8. 12. 2011 a 6. 9. 2012, vše údajně ihned zlikvidovala jako škodlivinu.  Stejně tak není šetřeno nezákonné jednání exministryně Karolíny Peake (vědomá ne notifikace zákona č. 50/2013 Sb.) anebo soudkyně OS Praha 3 Markéty Písaříkové, která se neoprávněné zmocnila části spisu OS Prostějov č.j. 2 T 65/2011, tento 29.8.2012 vydala zakladatelům Bohemp, následně pak 4.9.2012 navrhla omezit právní způsobilost poškozeného ředitele kliniky Dušana Dvořáka a zrušila se zakladateli Bohemp zastupujícími Ateliér ALF,z.s. nařízené hlavní líčení v civilním sporu.

6.    Škody a nezákonné jednání zakladatelů Bohemp za období 7/2011 – 10/2012 doložené v níže uvedených řízeních u OS Praha 3, náklady na právní zastoupení včetně nákladů k vymáhání práva a zpracování podkladů pro právní řízení byly uhrazeny v letech 2012 – 2016 rodinou Dvořákovou a dalšími členy výzkumu ve výši cca 100 tisíc Kč namísto nezákonně jednajících zakladatelů Bohemp (č.j. 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/2012,  21 C 317/2013 + 134 EX 20124/14-022 a č.j. UMCP3 067606/2013).

7.    Dosud neuhrazené závazky způsobené zakladateli Bohemp za období 7/2011 – 10/2012 doložené ve výše označených policejních a soudních spisech marně vymáhané skrze právního zástupce Cannabis is The Cure,z.s. v trestním řízení

·         Přes 650 tisíc Kč ke dni 31. 12. 2011 manželům Dušanu a Radomíře Dvořákovým – řediteli a účetní kliniky (nevyplacená smluvní půjčka, mzdy, účty a cestovné Ateliér ALF z.s.)

·         Přes 500 tisíc Kč ke dni 31. 12. 2012 majitelům objektu kliniky Bořivojova 90, Praha 3 bratrům Havlíčkovým (nevyplacené smluvní nájemné a služby Ateliér ALF,z.s.)

·         Cca 100 tisíc Kč ke dni 31. 12. 2012 majitelům společnosti Cannacura,s.r.o Barboře Kudrnáčové a Karlu Šťastnému (škody na majetku a neuhrazené konopí pro výzkum)

·         Cca 3 – 5 mil. Kč společnostem Ateliér ALF, z.s. a Art Language Factory,z.s. zcizením majetků kliniky a výzkumu včetně know how a digitálních dat včetně PC a serveru. Tyto škody nelze přesně kvantifikovat.

8.    Dále dosud neuhrazené závazky: Přestože byly škody vědomě způsobené zakladateli Bohemp za období 7/2011 – 10/2012 také u řady dalších subjektů (např. operátoři O2 a Vodafone), jediným, kdo škody na Ateliér ALF,z.s. právně vymáhá je Pražská plynárenská, a.s. ve výši cca 100 tisíc Kč. V současné době probíhá odvolací řízení u MS v Praze proti rozsudku OS Praha 3 č.j. 23 C 136/2013.Aktuální stav k 14. 5. 20169.    Výše uvedené závazky způsobené zakladateli Bohemp za období 7/2011 – 10/2012 jsou převedeny ke dni 14. 5. 2016 na právního zástupce Cannabis is The Cure,z.s. dle návrhu usnesení VH a doložené změny stanov s cílem uspokojení věřitelů na zakladatelích Bohemp (5 měsíců před způsobením vědomého úpadku Ateliér ALF,z.s. a opuštěním společnosti byla dne 27. 4. 2012 u společnosti Wedos za prostředky Ateliér ALF,z.s. registrována Jurajem Kořínkem doména www.bohemp.cz, reg. číslo: WEDOS-M7N-22988- explicitně doložená příprava podvodu včetně likvidace webu www.konopijelek.eu a ). Pohledávky vůči ČR jsou uvedené ve společné rezoluci a jsou převedeny na asociaci Cannabis is The Cure,z.s., která nemá ke dni 14. 5. 2016 žádné jiné závazky. Finanční hotovost Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů je cca 150 tisíc Kč z vyplaceného DP Dušana Dvořáka poskytnutého pro realizaci výzkumu a založení KC atd. ve výši cca 230 tisíc Kč k osmému výročí zveřejnění výzkumu Konopí je lék dne 21. 3. 2016.  DKP jsou vedeny v inventárním seznamu. Cannabis is The Cure, z.s. hospodaří se sbírkou členů a partnerů výzkumu, která je ke dni 14. 5. 2016 ve výši cca 7 tisíc Kč. Společnosti Ateliér ALF, z.s.,, Konopí je lék, z.s. a Art Language Factory, z.s. převodem pohledávek, práv a závazků na Cannabis is The Cure,z.s. nemají ke dni 14. 5. 2016 žádné majetky a  finanční prostředky. Pohledávka za konfiskacemi kliniky nebyla dosud kvůli nedoložení konfiskačních protokolů kvantifikována.

10.   Společnosti hospodaří od roku 2012 pouze s členskými příspěvky a dary členů a partnerů výzkumu. Průměrný roční rozpočet výzkumu bez započtení hodnoty nehonorované dobrovolnické práce (kumulovaně v průměru cca 2000 hodin ročně) je od roku 2012 cca 300 tisíc Kč. Nejvýznamnějšími nákladovými položkami byly soudně znalecké posudky a právní zastoupení členů.Dne 14. 5. 2016                                                   dozorčí rada František Dvořák


Podklady zpracoval: Dušan Dvořák, názvy právnických osob dle změny na VH 14. 5. 2016Policie ČR, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu

Vrchní státní zastupitelství v Praze, MSp, NS, ÚS, a ESLP


Věc: Společný trestní podnět nevládních organizací spolupracujících na výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) za zneužití funkce soudci ústavního a nejvyššího soudu při vědomém krytí spáchaných zločinů proti lidskosti dle § 401 a 4 odstavce § 149 TZ, a to vědomě nepravdivými důkazy a argumenty od roku 2010


Odůvodnění:

1)    Jak bylo Policii ČR a všem stupňům SZ včetně NSZ opakovaně marně doloženo a bylo vždy od roku 2009 zakázáno vyšetřovat anebo v trestních řízeních justicí jakkoliv posuzovat (prvně č.j. 2 T 104/2010 u OS Prostějov), došlo nezákonným rozhodnutím státních zástupců a soudců nejen OSZ a OS Prostějov v letech 2009-2016 k mnoha ublížením na zdraví včetně těžkých ublížení na zdraví a ublížení na zdraví s následkem smrti, což policii, zastupitelství a justici doložil již dne 11. 5. 2011 také soudní znalec MUDr. Radek Matlach. Že konopí léčí rakovinu bylo doloženo již v roce 1994 španělskými vědci pod vedením prof. Manuela Guzmána. Úspěšnou léčbu dalších onemocnění včetně nepotřeby amputací tzv. diabetické nohy díky cannabisterapii jsme rovněž od roku 2008 opakovaně doložili včetně fotografií a žádali opakovaně marně také vládu tyto zločiny okamžitě zastavit, viz scany na http://vlada-cr.blogspot.com/ .2)    Aby tato závažná trestná činnost konkrétních a označených státních zaměstnanců nebyla vyšetřena a hrubé porušení unijního práva  nebylo předáno k rozhodnutí jedinému oprávněnému soudu, tzn. Soudnímu dvoru EU, soudy si od roku 2010 vědomě nepravdivě vymýšlí, 1) že konopí je prekurzor, 2) že nařízení o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách, 3) že zákon o návykových látkách není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku a není potřeba novelizace hlásit do databáze TRIS a předat věc k prošetření Soudnímu dvoru EU, 4) že policie měří obsah THC v konopí v souladu s unijním právem a zákonem o návykových látkách a dle platné zákonné normy, 5) že §§ 29 a 5, odst. 5 zákona o návykových látkách do 1.4. 2013 a jeho novelizace nenotifikovaným předpisem č. 50/2013 Sb. (zákon konopí do lékáren) nepovolovaly pokusnické bádání s konopím bez licence, 6) že judikatura a §§ 28  a 31 odst. 1 nevylučují trestnost skutku při výzkumu a aplikaci cannabisterapie, 7) že lze vydat MZ licenci k výrobě konopných léčiv (lze od 1.4.2014 vydat licenci pouze a jen k výrobě květu), 8) že změny legislativy v roce 2012 o právní argumentaci použitou vedoucím  výzkumu již v prvním trestním řízení č.j. 2 T 104/2010 neznamenají důkazy o předchozím mylném rozhodnutí, ale znamenají v daném případě retroaktivitu práva (viz  nenotifikovaná změna § 5, odst. 5 ZoNL od 1.4.2013, notifikovaná změna §§ 8 a 5, odst. 5 ZoNL od 1.1.2014, novelizace přílohy 1.A.1. vyhlášky č. 455/2009 vyhláškou č. 3/2012 Sb. od 5.1.2012), že 9) není potřeba šetřit a projednat spáchané zločiny proti lidskosti, ani není potřeba šetřit a projednat extrémní úbytek zkonfiskovaného majetku v policejních skladech a 10) že vedoucí výzkumu trpí světově unikátní chronickou duševní chorobou, kdy mu vždy od dubna do září (v letech 2008 – 2015), když roste na farmě v Ospělově konopí zkonfiskované policií vždy na konci srpna a začátku září, vždy v daném období vymizí rozlišovací, ovládací a rozpoznávací funkce a nechápe, že páchá realizací výzkumu a pomocí sobě a druhým trestný čin a je potřeba jej zbavit právní způsobilosti a zavřít do ústavu.3)    Tuto vědomou okatou lež dne 27.10.2011 potvrdili také konkrétní soudci Nejvyššího soudu v usnesení č.j. 8 Tdo 1231/2011 a činí tak dosud přes jednoznačné důkazy kartelu, viz usnesení č.j. 11 Tdo 181/2015. Možná tak rozhodnou na NS i při dalším z desítek obvinění za nedovolenou výrobu drog v právě projednávaném dovolání č. j. 6 Tdo 323/2016. Dále tak vědomě lživě rozhodovali dokonce také ústavní soudci v usneseních marně napadajících tuto výše uvedenou okatou lež a nepředání věci Soudnímu dvoru EU Nejvyšším soudem dle povinnosti čl. 267 Smlouvy o fungování EU č.j.  II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15 a naposledy dne 3.5.2016 pod č.j. III. ÚS 396/2016. Bohužel justičně exekutivní kartel je natolik obludný, že ani Evropský soud pro lidská práva raději neseznal za povinnost projednat a meritorně rozhodnout o porušení úmluvy, přestože nejen lékaři dokládali porušení kardinálních čl. 2 a 3 práva na život a zákaz mučení a žádali o naléhavé projednání (viz ESLP č.j.  66981/12, 1332/13/, 79490/13, 20049/14, 47921/2014, 41264/14, 57969/2015), viz http://constitutional-court.blogspot.com/

4)    Výše uvedenou okatou a vědomou lež konkrétních soudců vyvrátilo kromě vědců a soudních znalců a znaleckých ústavů (viz http://univerzita-palackeho.blogspot.com/) rozhodnutí MZ ČR ze dne 14.3.2016 č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA, viz http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/, rozhodnutí UNMZ ze dne 12.9.2014 č.j. 08780/ 5000/2014, ze dne 2.3. 2015 č.j. 02296/1200/2015-002  a ze dne 20.3.2015 č.j. 02583/ 1001/2015-002, viz http://cannabis-dukazy.blogspot.com/ a správní rozhodnutí předsedy nejvyššího soudu dne 21.4.2016 č.j. Zin 38/2016, viz  http://nejvyssi-soud.blogspot.com/

5)    V Případě, že by ÚOOZ opětovně neshledal důvod zahájit úkony trestního řízení, žádáme VSZ, aby v rámci přezkumu policie výše uvedené důkazy vědomé lži 1-10 výše označené kvalifikovaně vyvrátila z příkazu VSZ Praha.


Supervize zmocnění k podání trestního podnětu: Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, IČ: 706 312 98 v zastoupení správního rady Martina Očenáška


Zmocnitelé


·         Ateliér ALF, z.s.,  IČ: 226 80 101, v zastoupení správního rady Františka Slavíka·         Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 v zastoupení správního rady Miloslava Tetoura       ·         Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303 v zastoupení správního rady Josefa Pospíšila

                       

Zmocnění k podání trestního podnětu dne 14. 5. 2016 přijímá


Cannabis is The Cure,z.s. IČ: 266 70 232 v zastoupení správního rady Dušana Dvořáka